گرید کاربرد دانلود
kimcross1540 چسب ویژه لوله های پنج لایه
kimcross1545 چسب ویژه لوله های پنج لایه