محصول کاربرد/ویژگی دانلود
Kimfill 4420 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات خودرو،  فرایندپذیری عالی، خواص مکانیکی مناسب _
Kimfill 4421 _
Kimfill 4430 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات خودرو،  فرایندپذیری عالی، خواص مکانیکی عال،  پایداری حرارتی و ابعادی بالا _
Kimfill 4431 _