تلفن

31-91089020(98+)

فکس

31-91089020(98+)

آدرس

اصفهان، فلکه فیض ،ابتدای خیابان میر، شرکت کیمیا جاوید سپاهان