تلفن

21-52419(98+)

فکس

21-52419(98+)

آدرس

اصفهان، فلکه فیض ،ابتدای خیابان میر، شرکت کیمیا جاوید سپاهان