گرید کاربرد دانلود
kimalloy 3403 عایق کابل های مخابراتی _
kimalloy 3410 روکش کابلهای مخابراتی _
kimalloy 3411 روکش کابلهای مخابراتی _
kimalloy 3412 روکش انواع کابل قدرت _
kimalloy 3405 روکش کابلهای مخابراتی _
kimalloy 3404 روکش کابل های مخابراتی و قدرت _
kimalloy 3402 روکش کابل های مخابراتی و قدرت _
kimalloy 3421 عایق کابل شبکه _
kimalloy 3401 عایق انواع کابل مخابراتی _
kimalloy 4151 روکش کابل های قذرت _