محصول کاربرد دانلود
Kimalloy 3240

قطعات خودرویی، خانگی و اداری

خواص مکانیکی عالی و ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3230

قطعات خودرویی، خانگی و اداری

خواص مناسب

_
Kimalloy 3320

قطعات خودرویی، الکتریکی و الکترونیکی

Kimalloy 3436 قطعات ریلی، انعطاف عالی، ویژگی های مکانیکی مناسب
Kimalloy 3481

لوازم خانگی، مورد مصرف در تولید مستربچ

خواص جریان پذیری بالا، جلای خوب و چقرمه در دمای پایین

Kimfill 4925 لوازم خانگی، قطعات داخلی و بیرونی خودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، ویژگی های اقتصادی و مکانیکی مناسب، قطعات تزریقی