گرید کاربرد دانلود
kimcross1450 لایه داخلی لوله های پنج لایه
kimcross1400 لایه خارجی لوله های پنج لایه
kimcross1405 لوله های تک لایه انعطاف پذیر _
kimcross1403 لوله های تک لایه _