گاها افزایش ویسکوزیته مواد پلیمری فرآیند تولید را دشوار می کنند. بنابراین ازاصلاح کننده ویسکوزیته استفاده می شود. در واقع این مستربچها نقش روان کننده را دارند و باعث بهبود جریان مذاب، کاهش شکل گیری ژل و افزایش خروجی تولید می گردند.

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6805 اکستروژن و تزریق
Kimadd 6815 اکستروژن و تزریق