گرید کاربرد/ویژگی دانلود
Kimalloy 3105

قطعات خودرویی

استحکام بالا – مقاومت حرارتی عالی

Kimalloy 3121 Automotive
High Impact, High Strength
_
Kimalloy 3141 قطعات خودرویی و صنعتی

استحکام متوسط – ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3175

قطعات خودرویی- ریلی- بست و خار

استحکام بالا – ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3178

قطعات خودرویی- قطعات الکتریکی

استحکام بالا – ضربه پذیری بالا – مقاوم به شعله

Kimalloy 3180

قطعات خودرویی-  بست و خار

استحکام متوسط – ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3182

قطعات خودرویی- قطعات الکتریکی

استحکام متوسط – ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3183 قطعات خودرویی

استحکام متوسط – ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3184 قطعات خودرویی

استحکام متوسط – ضربه پذیری بالا

Kimalloy 3195 قطعات خودرویی- قطعات الکتریکی و صنعتی
استحکام بالا – ضربه پذیری خوب