محصول کاربرد/ویژگی دانلود
Kimfill 4616 لوازم خانگی و خودرو،  مقاوم به ضربه، کیفیت سطح بالا، فرایندپذیری عالی
Kimfill 4628 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خودرو،  پایداری حرارتی و ابعادی مناسب،  قیمت بسیار با صرفه
Kimfill 4630 قطعات داخلی و خارجی موتورخودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات ریلی،  استحکام کششی و ضربه پذیری بالا، فرايند پذيري راحت
Kimfill 4631 قطعات داخلی و خارجی موتورخودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات ریلی،  استحکام کششی و ضربه پذیری بالا، فرايند پذيري راحت
Kimfill 4632 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی و بعضاً قطعات خودرو،  تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت _
Kimfill 4633 قطعات داخلی و خارجی موتورخودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات ریلی،  استحکام کششی و ضربه پذیری بالا،فرايند پذيري راحت
Kimfill 4636 قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات داخلی موتورخودرو، لوازم خانگی،  پایداری حرارتی بالا، خواص مکانیکی  بالا، مقاوم به سایش و خراش _
Kimfill 4638 قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات داخلی موتورخودرو، لوازم خانگی،  پایداری حرارتی بسیار  بالا، خواص مکانیکی  بسیار بالا، مقاوم به سایش و خراش
Kimfill 4642 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خودرو،  پایداری حرارتی و ابعادی بالا،  قیمت با صرفه _
Kimfill 4644 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خودرو،  پایداری حرارتی و ابعادی مناسبا،  قیمت با صرفه
Kimfill 4650 قطعات الکتریکی (کابل خودنگهدار و ملزومات مرتبط)، صنایع خاص،  پایداری حرارتی بسیار بالا، خواص مکانیکی بسیار بالا