محصول کاربرد دانلود
Kimalloy 3401 عایق کابلهای مخابراتی _
Kimalloy 3402 روکش کابل _
Kimalloy 3403 روکش کابلهای مخابراتی و Co-axial _
Kimalloy 3404 روکش کابل _
Kimalloy 3410 روکش کابلهای مخابراتی _
Kimalloy 3406 پوشش لوله های فولادی _
Kimalloy 3429 ویژه لوله های آبیاری _
Kimalloy 3417 کامپاند لوازم خانگی _
Kimalloy 3427 کامپاند لوازم خانگی _