گرید کاربرد/ویژگی دانلود
Kimfill 4720 لوازم خانگی، قطعات داخلی و خارجی خودرو ، گرید اکستروژن