گرید کاربرد/ویژگی دانلود
Kimfill 4216 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی، قطعات تزیینی خودرو،  خواص مکانیکی بالا، گرید تزریق، مقاومت بالا به ضربه
Kimfill 4220 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی، قطعات تزیینی و داخلی- خارجی خودرو،  خواص مکانیکی بالا، گرید تزریق، مقاومت بالا به ضربه
Kimfill 4221 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی،  خواص مکانیکی بالا،گرید تزریق
Kimfill 4222 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی،  خواص مکانیکی بالا،گرید تزریق، قیمت با صرفه
Kimfill 4223 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی، قطعات تزیینی ، گرید تزریق
Kimfill 4225 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی، قطعات تزیینی ، گرید تزریق _
Kimfill 4226 قطعات تزیینی داخلی و داشبورد خودرو، لوازم خانگی،  خواص مکانیکی بالا، گرید تزریق، مقاومت به ضربه، مقاوم به خراش، گرید تزریق
Kimfill 4229  لوازم خانگی،  گرید تزریق، پایداری حرارتی و ابعادی  بالا، گرید تزریق _
Kimfill 4239  لوازم خانگی،  گرید تزریق، پایداری حرارتی و ابعادی  بالا، گرید تزریق _
Kimfill 4240 قطعات داخلی موتور خودرو، لوازم خانگی،  گرید تزریق، پایداری حرارتی و ابعادی  بالا
Kimfill 4241  لوازم خانگی،  گرید تزریق، پایداری حرارتی و ابعادی  بالا _
Kimfill 4280 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی،  خواص مکانیکی بالا،گرید تزریق، قیمت با صرفه
Kimfill 4254 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی،  خواص مکانیکی مناسب،گرید تزریق، قیمت با صرفه _
Kimfill 4255 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی،  خواص مکانیکی مناسب،گرید تزریق، قیمت با صرفه _