گرید کاربرد/ویژگی دانلود
Kimfill 4315 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، گرید تزریق، تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت، مقاوم به نور یووی _
Kimfill 4320 لوازم خانگی، قطعات داخلی وخارجی خودرو ،گرید تزریق، تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت
Kimfill 4321 لوله های  الیافدار چند لایه PP ، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خواص مکانیکی و ضربه پذیری بالا، فرايند پذيري راحت
Kimfill 4323 لوله های الیافدار چند لایه PP ، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خواص مکانیکی و ضربه پذیری بالا، فرايند پذيري راحت
Kimfill 4324 لوازم خانگی،  قطعات تزئینی خودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، گرید تزریق، تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت _
Kimfill 4326 لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، قطعات داخلی وخارجی خودرو، پایداری حرارتی و ابعادی بالا، خواص مکانیکی بالا
Kimfill 4328 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خواص مکانیکی و ضربه پذیری بالا، فرايند پذيري راحت
Kimfill 4329 قطعات تزئینی خودرو ، لوازم خانگی، گرید تزریق، تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت _
Kimfill 4330 لوازم تزتینی خودرو، لوازم خانگی، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، خواص مکانیکی و ضربه پذیری بسیار بالا، فرايند پذيري راحت
Kimfill 4331 لوازم خانگی،  قطعات داخلی موتور خودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، پایداری حرارتی و ابعادی بالا، خواص مکانیکی بالا
Kimfill 4332 لوازم خانگی،  قطعات داخلی موتور خودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، پایداری حرارتی و ابعادی بالا، خواص مکانیکی بالا
Kimfill 4333 لوازم خانگی،  قطعات داخلی موتور خودرو، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، پایداری حرارتی و ابعادی بالا، خواص مکانیکی بالا
Kimfill 4334 لوازم خانگی، قطعات داخلی وخارجی خودرو، گرید تزریق، تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت
Kimfill 4346 لوازم خانگی، قطعات داخلی وخارجی خودرو، گرید تزریق، تلفیقی از خواص مکانیکی و قیمت