این مستربچها حاوی مولکولهای سیاری هستند که در سطح حرکت می کنند و مولکولهای آب موجود در هوا را جذب می کنند. تولید این محصولات در گریدهای مختلف این قابلیت را به آنها می دهد تا در طیف متفاوت رطوبتی(از رطوبت بسیار بالا تا خشک)قابل استفاده باشند.

مزایا:

  • جلوگیری از خسارت ناشی از اکسیداسیون حین فرآیند اکستروژن
  • کاهش زمان تمیزکاری
  • اثربخشی بیشتر عملکرد تجهیز
  • کاهش گرد و غبار و تمیزی محل کار
  •  جریان مذاب قابل کنترل تر و بهتر
  • کاهش نرخ رنگ رفتگی  و تغییر رنگ محصول

محصول کاربرد دانلود
Kimadd 6105 فیلمهای تزریقی و اکستروژن _
Kimadd 6106 فیلمهای دمشی _